Privacy beleid Dalicious, onderdeel van Colourful Lifestyle KvK 70960399

Via www.dalicious.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dalicious acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens
  verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
  persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw
  persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
  beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
  verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op
  uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Dalicious is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-02-2019.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen

 • N.A.W. gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

REGISTREREN

Het is mogelijk dat u zich bij bepaalde onderdelen van onze dienst eerst moet registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 • per e-mail
 • via social media

AFHANDELEN BESTELLING

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u
verderop in deze privacyverklaring.

RECLAME

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten

CONTACTFORMULIER EN
NIEUWSBRIEF

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. In het geval van een nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken
bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij gebruiken echter een Europees modelcontract. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee
verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website
gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen via onderstaande gegevens:

Colourful Lifestyle

KvK: 70960399
Legmeerstraat 44-1
1058 NL Amsterdam
Nederland

+31 (0) 6 48 35 25 13