Artikel 1. Toepasselijkheid

Dalicious, is onderdeel van Colourful Lifestyle, KvK nummer: 70960399 en gevestigd Legmeerstraat 44-1, 1058NE Amsterdam, Nederland.

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dalicious zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen voorwaarden) van toepassing;

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Dalicious schriftelijk worden afgeweken,
in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Dalicious worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Dalicious
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dalicious zijn vrijblijvend en Dalicious behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dalicious. Dalicious is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Dalicious dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro s, inclusief 9% BTW en
exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan plaatsvinden via overschrijving via de bank, IDeal of PayPal

3.3 De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van betaling per bank of indien u ons een schriftelijke
machtiging tot incasso heeft gegeven. Indien Dalicious na 2 werkdagen geen betaling of schriftelijke machtiging heeft ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Dalicious gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Dalicious opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 Voor bestellingen boven € 150,00 worden geen bezorgkosten berekend. Voor overige bestellingen worden de verzendkosten van onze partners (PostNL & DHL) gehanteerd.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dalicious verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering aan huis op u over.

Artikel 6. Reclames en ansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Dalicious daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Stuur uw mail aan info@dalicious.nl

6.2 Indien de geleverde producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft U de keuze de desbetreffende
producten tegen retournering daarvan te vervangen door een ander product, dan wel de productwaarde door Dalicious te laten restitueren.

6.3 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dalicious, dan wel tussen Dalicious en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dalicious, is Dalicious niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dalicious.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dalicious ingeval van overmacht het recht
om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dalicious gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Dalicious kan worden toegerekend,
omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Dalicious schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Dalicious gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Dalicious schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Dalicious gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dalicious deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Dalicious in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Dalicious vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Dalicious is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.